Generalforsamling Kommuneforeningen 2020

9. oktober 2019

Generalforsamlingen forventes afhold i marts 2020.

Lokalforeningerne: Generalforsamlingen i lokalforeningerne kan ses under Generalforsamling 2020. (Dato vil fremkomme primo 2020)


Referat fra generalforsamlingen i Kommuneforeningen 2018 

Generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre i Tønder Kommune

 1. Valg af 3 stemmetællere.

Bestyrelsen havde 3 forslag - og Lisbeth Oxholm Andersen (LOA) havde Jes E. Møller, Aksel Duedahl og Søren Henriksen.

Det blev bestemt, at alle 6 godt kunne være stemmetællere, da der var ca. 183 deltagere til Generalforsamlingen. 

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Preben Linnet, som alle kunne tilslutte sig 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold, herefter beretning om

kredsbestyrelsens arbejde i det forgangne år til orientering.

Først aflagde formand, Lars Erik Skydsbjerg,( LES),  beretning, på foreningens vegne, så havde borgmesteren et kort indlæg - der var to spørgsmål

- det ene handlede bl.a. om bosætning. Beretning blev taget til efterretning. Dernæst var det

Peter Thysen fra kredsbestyrelsen og denne beretning blev også taget til efterretning. Her arbejder de p.t. med folketingskandidat Philip Tietje og han kommer på senere på aftenen og vil fortælle om hans tanker som folketingskandidat for kredsen. 

4. Behandling af regnskab 2017 samt fremlæggelse af kredsbestyrelsens regnskab.

Kasseren Paul-Erik havde fået sponseret tryk af 60 regnskaber, så vi måtte se sammen, hvilket ikke var et problem. Regnskabet blev godkendt. 

5. Fremlæggelse af budget 2018, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen for år 2020.

Der blev budgetteret med færre medlemmer, da udviklingen har vist, at der bliver færre betalende medlemmer - til trods for det, så får Venstre flere stemmer til valgene i Tønder

Budget for 2018, blev godkendt.

 Det blev besluttet at kontingent for 2020, forbliver uændret.

 6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skulle være formanden i hænde senest den 01.02. - LES havde fået et efter den 01.02. og det havde han aftalt med forslagsstilleren, at det tog man med på det kommende konstitueringsmøde. 

7. Valg af formand.

Der blev stillet skriftlig forslag om: Lars Erik Skydsbjerg, Kim Thygesen og Lisbeth Bang Pedersen - sidstnævnte sagde pænt nej tak. Dirigenten bekendtgjorde, at stemmetallene ikke blev offentliggjort, men de to kandidater kunne få stemmetallene, såfremt de ønskede dette. En stor del af de fremmødte ønskede imidlertid at stemmetallene skulle offentliggøres, hvilket blev accepteret af dirigenten, efter at have afstemt dette med de to kandidater . LOA spurgte til antal stemmeberettigede, da stemmesedler bare blev delt ud i sæt på bordene. Der blev svaret ca. 183. Det viste sig, at der var 177 afgivne stemmer. Der var 1 ugyldig stemme, 3 blanke stemmer, 48 stemmer til Lars Erik Skydsbjerg  og 125 stemmer til Kim Thygesen.

Kim Thygesen blev hermed valgt som ny formand for Kommuneforeningen.

 KAFFEPAUSE....og til trods for at der kun var bestilt til max 50 gæster, så manglede der hverken boller eller lun kringle eller kaffe/te. Så tak til Fru Linnet.

 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Jf. vedtægterne er der 8 fritvalgte medlemmer i bestyrelsen, der vælges for en 2  årig  periode, dog forskudt, således at der vælges 4 hvert år.

På valg i 2018: Paul-Erik Jensen, Mette Linnet, Preben Th. Olsen og Kresten Fromsejer.

Nuv. valgt i 2017, siddende et år mere: Bettina Nissen, Svend Rasmussen, Johan Boysen og Søren Henriksen (Søren Henriksen er nyvalgt fmd. i Tønder – så direkte medlem af bestyrelsen deraf, så skal ske nyvalg af et medlem for et år)

Suppleanter, valgt for et år: Henrik Dahlmann og Allan Mattesen Jacobsen

Dirigenten bad om at man skrev op til 7 navne på forslagssedlen – og senere skrev 7 navne på stemmesedlen, og foreslog så at de 4 personer som fik flest stemmer, var valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Den person der fik 5. flest stemmer, var valgt for en 1 årig periode. De personer der fik 6. og 7. flest stemmer, var valgt som suppleanter. Der var en del debat om denne fremgangsmåde. Dirigenten konkluderede, og bekendtgjorde, at det var denne fremgangsmåde der ville blive anvendt.

Der blev i alt foreslået 25 kandidater, hvoraf de 15 takkede nej, der var altså 10 kandidater til de i alt 7 pladser.

Resultatet blev flg.

Paul-Erik Jensen og Kristen Fromsejer blev valgt som suppleanter for 1 år.

Eilif Nielsen blev valgt for 1 år som fritvalgsmedlem i stedet for Søren Henriksen.

Pia Hedegaard Kristensen, Preben Th. Olsen, Jørgen Jacobsen og Karl Henning Clausen blev valgt som fritvalgsmedlemmer i 2 år.

Dirigenten forslog at Philip Tietje kom med sit indlæg medens stemmerne blev talt op, da det givetvis ville tage lang tid. Han fortalte i forkortet version om sig selv og hans arbejde i et kommende folketing.

 Der var spørgsmål om han ville arbejde for en hærvejsmotorvej eller en vestmotorvej. Han svarede "det kommer an på, hvor jeg er", hvilket afkom latter i salen. Han mente, at det burde være muligt at få valg i Tønder kredsen, hvis han bare kunne få halvdelen af de stemmer, der var faldet her sidst, så skulle han nok skaffe resten.

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Dirigenten nævnte, at man ikke plejede at vælge suppleanter, og de to nuværende ønskede at genopstille. Jørn Skov og Mikael Crone blev valgt.

 10. Valg af formand for kredsbestyrelsen.

(nuv. Peter Thysen)

Da der ikke var andre forslag blev Peter Thysen Genvalgt

 11. Valg af 4 medlemmer til kredsbestyrelsen og 2 suppleanter.

(nuv. Paul-Erik Jensen, Mikkel Clausen, Jes E. Møller og Christian Christensen).

Da der ikke var andre forslag, blev alle genvalgt.

 12. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen og 1 suppleant.

Der var 3 personer, som modtog valg - Esther Andersen, Søren T. Hansen og Eilif Nielsen.

Esther blev valgt med 60 stemmer og Søren blev valgt som 1. suppl. med 51 stemmer.

 13. Valg af en delegeret til landsmødet.

Formanden er automatisk valgt - men resten plejer man at vælge til konstitueringsmødet, så det blev besluttet, at det kommer på som et punkt til den 03.04.18)

 14. Eventuelt

Der var ingen punkter til evt.

Bodil Steffensen spurgte om det ikke var normalt , at man takkede dem, som var afgående.

Dernæst rejste folk sig og klappede af LES for hans godt 10 års indsats for

kommuneforeningen.

Der var også tak til dirigenten.

Dirigent Preben Linnet


Generalforsamlinger 2019

26. november 2018

LÆS MERE