Mærkesager

9. oktober 2019


mærkesager m.v.

Vilje, Vækst & Velfærd

* Venstre vil fortsat det brede samarbejde for fortsat vækst og udvikling

* Venstre vil en endnu bedre folkeskolen både undervisnings- og bygningsmæssigt

* Venstre vil det gode liv for alle – ældre som ung – land & by

* Venstre vil fortsat en ældrepleje i topklasse

* Venstre vil fortsat en sund, ansvarlig økonomisk politik

--------------------------------------------------------------------------------

Venstre vil Vilje – Vækst – Velfærd frem mod 2025

Venstre vil en fortsat stærk Kommune, som kan stå på egne ben og tage initiativer i samspil med borgerne og virksomhederne. Venstre har igennem de seneste 4 år arbejdet for og stået i spidsen for at sikre en stabil økonomi, sikret fællesskabet og arbejdet for optimale rammer for vækst og trivsel for Kommunens borgere og virksomheder i hele Kommunen.

Venstre har fortsat viljen til de store udfordringer der ligger i at sikre en god Kommune, med gode rammer for borgerne og med gode rammer for udviklingen for erhvervene.

Venstre vil en fortsat vækst med en Vilje – som vil være handlekraftig og vedvarende, da vi ved af erfaring, at vi kun ved ihærdigt og gentaget arbejdet når videre. Når videre med en Vækst, som er relevant og måles i forhold til den situation vi befinder os i. Og en fortsættelse af de mange tiltag som er igangsat de seneste 4 år rundt i hele Kommunen i tæt samspil med borgerne og virksomhederne.

Venstre vil fortsat sikre Velfærden. Venstre vil sikre en stor fokus på en god velfærd, en mere nutidig velfærd, som tilpasser sig nutidens forventninger og alle borgernes naturlige forventninger, som man kan have til en god velfærd. Velfærden skal være med til at sikre alle borgere et Godt Liv. Hvor man synes godt om at leve i Tønder Kommune og gerne vil udbrede dette gode sted at leve - det gode liv – til mange andre. Venstre vil derfor Borgeren i centrum.

Venstre har viljen til væksten og til sikring af udbygning af velfærden.

Ansvarlighed forpligtiger.

Venstre har i den seneste periode haft ansvaret for sikring af retningen i Tønder, i et bredt og solidt samarbejde på tværs at alle i Kommunalbestyrelsen. Dette ansvar tager Venstre fortsat meget seriøst og vil visionært arbejde med dette i den kommende periode.

Venstre ved også, at ansvar forpligtiger – og dette også overfor borgerne. Venstre vil ikke love mere end vi kan holde, da det er Venstre mærkesag, og vi holder hvad vi lover. Og dette vil vi også gerne i tæt samspil med resten af kommunalbestyrelsen. Men ikke for en hver pris, hvorfor det er præciseret hvilket ansvar vi tager.

Venstre vil også tænke helheden og hele Kommunen. Venstre har fokussen på hele Kommunens udvikling, på alle borgerne i Kommunen og hele indsatsen for erhvervslivet udvikling. Venstre tænker helheden og vil de kommende 4 år sikre en helhedsorienteret udvikling til gavn for alle borgere, gæster og erhverv i hele Kommunens geografi.

Venstre ved, hvad ansvar betyder og forpligtiger gennem de sidste 4 år – og dette vil vi fortsætte i samlede løsninger.

Økonomi

En væsentlig faktor for at sikre en udvikling og bedre velfærd, er en ansvarlig økonomisk politik. Denne vil Venstre være garant for i den kommende periode. Venstre vil sikre, at serviceniveauet kan bevares i mange år frem, samt ved mindre tilpasninger og justeringer i henhold til civilsamfundets udvikling. Men vil også være garant for, at der ikke kommer store reformer som vil betyde væsentlige ændringer i den økonomiske situation for hverken borgere og ansatte.

Økonomisk vil Venstre, at Tønder Kommune på ansvarlig vis drives og at der budgetteres indenfor rammerne og lidt under den samlede serviceramme.

Venstres mål for økonomien er, at der fortsat vil være luft til ekstraordinære serviceudfordringer i årene frem. Derfor vil Venstre, at der ved budgetlægning fremover lægges budget på et niveau under servicerammen,

Anlægsmæssigt vil Venstre sikre, at anlægsinvesteringerne pågår hvor der opnås størst effekt og hvor behovet er størst samfundsøkonomisk.

Velfærd – skole og sundhed

Vigtige elementer i Venstres visioner er folkeskoleområdet og sundhedsplejen. Det er velfærdsområder, som Venstre fortsat vil styrke de kommende år. Venstre vil stille krav om, at de anvendte ressourcer gør mest mulig gavn for den fælles velfærd. Venstre vil således sikre sig mest mulig og bedst mulig velfærd for ressourserne. Og det helt fra gode og fleksible dagstilbud, attraktive og udviklende folkeskoler som giver et godt afsæt til ungdomsuddannelserne til tryghedsskabende miljøer for ældre og handicappede.

Venstre vil arbejde med, at borgeren selv tager ansvar, så udvikling på institutions- og skoleområdet sker i tæt samspil mellem eleverne, forældrene, lærerne og ledelsen, da alle har en opgave for at sikre den optimale folkeskole år 2020.

Venstre vil, at Folkeskolen i højere grad vi fokusere på at uddanne de unge elever til det videre virke i uddannelsessystemet, hvor der vil være fokus på den enkeltes behov og nødvendigheder. Og her at der er plads til alle og hjælp til alle for valg af retning efter folkeskolen.

Folkeskolen er vores børns fremtid – og dem vil Venstre sikre det bedst mulige afsæt for.

Landdistrikter
Borgerne i Tønder Kommune er tilfredse borgere og iværksættere. Dette skal fastholdes og udvikles.

Venstre vil, at hele Kommunen udvikles til et fortsat godt sted at bo, arbejde og besøge. Men Venstre vil også i respekt for forskelligheden være med til at fremme projekter, hvor det lokale ejerskab er større. Og dette større end dagligdagen, da vi kun opnå en udvikling ifald man selv vil og selv vil bidrage også til dette. Men hvor man er klar til at løfte en opgave, er Venstre også klar på hjælp til dette.

Venstre vil også arbejde for øget samarbejde mellem landsbyerne i Kommunen, således at der skabes samarbejde byerne imellem med hvert deres fokus, som kan bidrage til det gode Liv flere steder ad gangen.

Landdistriktsområdet skal fortsat være fokusområde med eget budget, og eget eksternt nedsat udvalg - Landdistriktsudvalget. Venstre ser dog også gerne, at der sker en større forankring af området i den økonomiske udvikling af Kommunen – og et større samspil mellem landdistrikterne og Kommunens udviklingsprojekter. Dette med en mere samlende opgaveløsning og reference mellem relevante politiske udvalg og Landdistriktsudvalget. Det er samme mål alle arbejder efter, så sammen står vi stærkere.

--------------------------------------------------------------------------------

Venstre vil – sammen med jer

Igennem Venstres program, vil Venstre især lægge vægt på områderne Borgeren i centrum, velfærden og sundhedsplejen i topklasse, en endnu bedre folkeskole samt en sund og stabil økonomi der giver plads til udvikling i hele Kommunen.

 • Borgerne er centrum for fremtidens Kommune igennem hele livet….

  • Aktiveringen sker på borgernes præmisser til borgerens bedste med mål om en aktiv forsørgelse

   • Venstre vil arbejde med det sociale kapitel i hele kommunen og i virksomhederne

   • Efteruddannelse og mentorordninger vil være redskaber Venstre vil bruge

   • Styrkelse af relationerne mellem ledige, jobcenteret, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne

   • Man får den nødvendige hjælp som ledig, men det forventes også man selv tager et ansvar for ens eget liv

  • Sundhed – ansvar i eget liv

   • Borgerne skal inddrages i øget grad ved aktivering og selvhjælp

   • Tilbud om fællesskaber – mindre ensomhed

   • Selvbestemmelse over visiteret tid i ældreplejen

   • Flere friske og selvhjulpne borgere er tilfredse borgere

   • Velfærdsteknologi anvendes i større grad undtaget er personlig pleje for større frihed for den enkelte

   • Udvikle samarbejdet med frivillige og foreninger til glæde for borgeren og den frivillige

  • Børn og unge

   • Skal have gode rammer for udvikling og differentierede muligheder i folkeskolen med plads til alle og udfordringer for alle

   • Gode fritidstilbud, hvor der også er plads/råd til de mindre aktive/motiverede

   • UU skal forbedres væsentligt – bedre information og dialog på de unges vilkår og behov

   • Fokus på at ruste de unge til tidens og arbejdslivets udfordringer – kombineret med øget forældreansvar og inddragelse

   • Flere unge skal have en uddannelse

  • Kultur og fritid er aktivitetsmuligheder

   • Søge øget samspil forvaltningerne imellem, så fritidstilbuddene bruges af alle

   • Sikrer det gode liv, mange muligheder – på tværs af aldre

   • Arbejde for medarbejder til at sikre samspillet på tværs af aldre og samspil mellem fritidstilbuddene og forvaltninger

  • Samskabe med frivillige

   • Udvikle samspillet mellem de frivillige og Kommunen gennem formaliserede samarbejder

  • Byfornyelse/udvikling – hvor der er lokal vilje og opbakning

   • Fortsat investerer i områdefornyelse og skabe udvikling med involvering af både små som større byer – fokus på tværgående processer byerne imellem, så der kan ske synergi og vidensdeling om udviklingsmuligheder.

   • Arbejde for ressource til opfølgning efterfølgende, når områdefornyelsen slutter, for at løfte opgaverne videre.

   • Arbejde for fortsat boligsocial indsats, for at forbedre boligmassen og omgivelserne

  • Haller og Svømmehaller

   • Venstre vil at der vil være fokus på, at området fortsat er aktiv for lokalområderne og for indsatsen for det Gode Liv igennem hele livet

   • Venstre vil at de specialiserede områder skal sikres større samspil mellem områderne i Kommunen

  • Klyngebyer – faciliteter på tværs

   • Venstre vil arbejde for, at man lokalt tager ansvar og indgår i samarbejder på tværs af byerne, med det mål at sikre fremtiden for flest.

   • Frivillige i spil ved kerneområder, hvor det giver mening. Støtte de frie initiativer med initiativpulje til vennekredse, støtteforeninger og lignende.

   • Land

   • Landdistrikterne skal udvikles og styrkes

 • Velfærd og det nære sundhedsvæsen i topklasse

  • Frit valg fortsat mulighed

  • Livet leves på plejecentre

  • Arbejde for etablering af hospice i Tønder Kommune

  • Sikre mere Velfærdsteknologi med værdighed

  • Fortsat udbygning af tilbuddene på sundhedshusene

  • Sikre de varme hænder fastholdes med min. nuværende serviceniveau

  • Løbende efteruddannelse

  • Sikre kendt og veluddannet personale for den enkelte borger

  • Kommunale læger på plejecentrene

  • Fortsat drift og udvikling af Tønder Sygehus sammen med regionen

  • Ingen konkurrenceudsættelse af den personlige pleje

 • Folkeskolen skal være endnu bedre og ligge i den øverste 3. del efter valgperioden.

  • Tyskundervisningen skal udvides så niveauet er på linje med Engelsk i 9. klasse

  • Fortsat udvidede åbningstider hvor relevant i daginstitutioner

  • Fokus på sigte til erhvervsuddannelserne så flere unge tager en uddannelse med erhvervsretning

  • Ledelsesfokus for attraktive udviklingsrammer for de ansatte

  • Vikarkorps i hvert distrikt

  • Styrke samarbejdet mellem myndigheder omkring social mobning

  • Videst mulig decentral styring og økonomisk handlefrihed under ansvar

  • Sikre en folkeskole liggende i den bedre del karaktermæssigt i 2021.

  • Digitaliseringen er ”up to date”

  • Samarbejde på tværs af faggrupper – både fagligt og geografisk for at bruge kompetencer og ressourcer bedst muligt for børnene.

  • Arbejde med børnehaven anno 2020

  • Sikre et godt arbejdsmiljø for eleverne også med ordentlige hygiejneforhold, aktivitetsmuligheder og fokus på sociale relationer

  • Fokus på ledelsen og de politiske forventninger til folkeskolen frem mod år 2021

  • En folkeskole som er opgaven bevidst og som tilbyder den bedste læring inden 2021.

  • Folkeskolen som det naturlige valg

 • Stabil økonomi for plads til udvikling

  • Sund ansvarlig økonomisk politik

  • Det Gode Liv gennem udvikling af Kommunen – nye tiltag, aktiviteter

  • Turismeindsatsen videreudvikles i samspil med Rømø Tønder Turistforening med nye attraktioner og Destinationen Tønder Marsken i front

  • Udbygge infrastruktur til erhvervslivets vækst samt stier for lokale og skolesøgende imellem de mindre bymiljøer.

  • Byggegrunde hvor behovet er og den lokale opbakning er til stede – alternative grunde – efter byrenoveringer samt mulige samspil imellem Kommune og lokalråd om udvikling og salg af byggegrunde.

  • Fortsat effektiv myndighedsbehandling for udvikling og vækst og liggende i bedste 1/3 i DI og DB analyser.

  • Fortsat stort fokus på etablering cykelstier. Men også med prioritering af hvor det giver mest effekt – med skolebørn, lokale unge med flere.

  • Sagsbehandlingstider på det tekniske område som ligger over gennemsnittet i KL’s servicemålrammer

  • Turismeudviklingen – vil fokusere på andre nye markeder og attraktioner i kommende periode , i tæt dialog med foreningen.

  • Indføre erhvervsservice med håndholdt indsats fra administrationen

  • Øge fokus på små, mellemstore virksomheder med stabilitet og forretningsudvikling for øje

  • Fortsat skabe gode vilkår for landbrugserhvervet og dets følgevirksomheder, som væsentligste erhverv i Kommunen

  • Fortsat aktivitetsmuligheder for turister – som Hjemsted Oldtidspark

  • Arbejde for ressource til hjælp for landsbyudvikling – som opfølgning på Kommuneplanstrategien og for at bakke op om de lokale ildsjæle i landsbyerne

  • Et Rømø med fokus på erhvervsudvikling for bedre kvalitet, udvikling af erhvervslivet og i pagt med borgerne og resten af Kommunens tiltag.

  • Venstre vil fortsat arbejde på en mere vestlig orienteret linjeføring for en ny motorvej i Tyskland samt en vestlig linjeføring af en højklassevej igennem Tønder Kommune fra Hærvejsmotorvejen.