Vedtægter

2. februar 2020

Her finder du vedtægter for Venstre i Tønder


Vedtægter for  Venstre i Tønder Kommune.   
 
På generalforsamlingen den 18. marts 2019 er der forslag om justeringer af vedtægterne, jf. ændringsforslag som fremgår af nedenstående.


Vedtægter for Venstre i Tønder Kommune 2019  

Godkendt på generalforsamlingen Øster Højst, 18. marts 2019 

Dirigent: Gunnar Hattesen

Navn Venstre i Tønder Kommune Virkeområde Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune Venstres formål og opgaver

 §1. Formål. Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: 

- Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed. - Retten til at tage ansvar for sit egen liv og med ansvar for andre mennesker og fællesskabet - Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet. - Retten til privat ejendom

 §2. Opgaver Det er Venstres opgave: - At organisere Venstres vælgere. - At udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger. - At få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen - At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold - At opstille kandidater til valg - At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger. Kommuneforeningen §3. Opgaver og ansvar Kommuneforeningens opgave: - Kommunalpolitisk handlingsprogram - Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg. - Kampagner forud for kommunalvalg. - Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen. - Koordinator for politiske netværksgrupper. - Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 3 - Administration af evt. offentlige tilskud. - Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelse - Indberetning af vælgerforeningens medlemstal til landsorganisationen - Indbetaling af kontingent til landsorganisationen. - Valg til kredsbestyrelsen - Valg til regionsbestyrelsen - Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger Stk. 2 Forberedelserne til kommunalvalg sker i samarbejde med vælgerforeningerne. Kommuneforeningens bestyrelse er her det fælles samlende led, jf. §17 i landsorganisations vedtægter. Stk. 3 Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme en anmodning fra (en) vælgerforening(er) om, at kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.

 §4. Generalforsamling og dagsorden.  Der holdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent. 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold. 4. Kredsformandens beretning 5. Behandling af regnskab. 6. Behandling af indkommende forsalg. 7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse, jf. stk. 5 og 6. 8. Valg af formand 9. Valg af 4 medlemmer for en 2-årig periode og 2 suppleanter for en 1-årig periode. 10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for 1-årig periode 11. Valg af formand for kredsbestyrelsen 12. Valg af 4 medlemmer til kredsbestyrelsen. 13. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen, samt 1 suppleant 14. Valg af 1 delegeret til landsmødet. 15. Eventuelt.

Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Stk. 3 Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 4 Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer og vælgerforeninger til foreningens formand inden 1 februar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelig for medlemmerne. Stk. 5 Kontingentet til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Stk. 6 Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent der skal indbetales til landsorganisationen. Stk. 7 Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen. Stk. 8 Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.


 §5 Opstillingsmøde . Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer der: - Har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet. - Er medlem af den eller en af de vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen - Har bopæl i kommunen. Stk. 2 Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 §6. Bestyrelse.  Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse der sammensættes som: - Foreningsformand - Foreningsnæstformand (valgt af bestyrelsen) - Kasserer (valgt af bestyrelsen). - Sekretær (valgt af bestyrelsen). - Kredsbestyrelsen formand. - Regionsbestyrelsesmedlem. - EU-bestyrelsesmedlem - Politisk udviklingsudvalgs formand. - Markedsføringsudvalgets formand - Aktivitetsudvalget formand. - Formændene for vælgerforeningerne - 8 medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen - Bestyrelsen skal supplere sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF. - Bestyrelsens medlemmer har alle stemmeret. Bestyrelsen suppleres med følgende uden stemmeret: - Venstres borgmester/ borgmesterkandidat/ gruppeformand. - Forenings folketingsmedlem/ folketingskandidat - Regionsrådsmedlem(mer) bosiddende i kommunen - Suppleanter valgt på generalforsamlingen. - Formænd for nedsatte udvalg Stk. 2 Bestyrelsen vælger af sin midte Næstformand. Kasserer, sekretær og Markedsføringsformand kan vælges udenfor bestyrelsens midte. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen Stk. 5 Bestyrelsen kan tage initiativ til et politisk udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne Stk. 6 Foreningen kan nedsætte et markedsføringsudvalg til understøttelse af presse, medier, sociale medier samt hjemmeside. Dette udvalg referer til forretningsudvalget. Medlemmer af dette udvalg kan vælges uden for bestyrelsen midte. Stk. 7 Formanden for nedsatte udvalg bliver tildelt en plads som medlem af kommuneforenings bestyrelse. Stk. 8 Ved forfald af vælgerforeningsformanden, kan vælgerforeningsformanden, sende en suppleant. Denne overtager formandens stemmeret.

§ 7. Udvalg.  Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af: - Kommuneforeningens Formand - Næstformand - Formanden for kredsbestyrelsen. - Formanden for Politisk udviklingsudvalget (PSU). - Formanden for aktivitetsudvalget - Repræsentant fra Regions bestyrelsen - Repræsentant fra VU - Gruppe Formand eller Borgmester. - Formand for markedsføring udvalget - Kassere - Sekretær Forretningsudvalget kan altid indkalde andre personer til behandling af sager i udvalget. Ad hoc medlemmer af udvalget har ikke stemmeret. Stk. 2 Bestyrelsen nedsætter et politisk udviklingsudvalg (PSU), der har til opgave at tilrettelægge det politiske og organisatoriske oplysningsarbejde for medlemmerne. Stk. 3 Forretningsudvalget er kontaktudvalg for Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen ved gensidig repræsentation. Kommuneforeningen er repræsenteret ved formanden for kommuneforeningen og formanden for politisk udviklingsudvalget (PSU). Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg. Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs arbejdsområde i sin forretningsorden. Stk. 6 Kommuneforenings bestyrelse vælger formænd for udvalg nedsat efter stk. 2 og 4 Kommuneforeningens formand er tillige formand for forretningsudvalget. Stk. 7 Kommuneforenings bestyrelse indkalder til mindst 6 møder/aktiviteter om året, hvor samtlige medlemmer inviteres gennem dagspressen. Stk. 8 Bestyrelsen nedsætter et aktivitetsudvalg, der har til opgave at planlægge og gennemføre medlemsarrangementer, samt på anden måde gennem aktiviteter understøtte Venstres og kommuneforeningens virke. 

§8. Økonom. i Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag. Stk. 2 Bestyrelsen kan aftale indbetalinger af bidrag fra folkevalgte. stk. 3 Bestyrelsen administrerer offentlige tilskud (eks. partistøtte) Stk. 4 Inden 1 marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningerne lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos kommuneforeningen. Stk. 5 Inden 15 marts skal bestyrelsen indbetalte kontingentandel til kredsbestyrelsen, regionsbestyrelse og landsorganisation. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1 juli, fortabes stemmeretten på kommende landsmøde for formand for kommuneforeningen og kommuneforeningens delegerede

Opstilling til kommunalvalg 

§9 Betingelser for opstilling.  Ingen kan blive opstillet som kreds for Venstre ved valg til kommunalbestyrelsen uden af være medlem af en vælgerforening, jf. § 4 stk. 2 i landsorganisationens vedtægter. 

§10 Opstilling til kommunalvalg.  Kommuneforeningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, herunder opstilling af kandidater og udarbejdelse af handlingsprogram. Det sker i samarbejde med vælgerforeningerne i kommunen. Bestyrelsen har ansvaret for, at der er udarbejdet forslag jf. stk. 2 som kan behandles på generalforsamlingen i året før valgåret. Stk. 2 Senest i året før valgåret træffes der mindst følgende beslutninger, som vedrører: - opstilling på en eller flere kandidatlister - opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er) - procedure for opstilling og valg af kandidater. - procedure for udarbejdelse af handlingsprogram - bemyndigelse til indgåelse af valgforbund. Stk. 3 Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r). Stk. 4 Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstavet V skal de indgå i et listeforbund. Stk. 5 Ingen vælgerforening kan opstille egen Venstreliste, hvis det på kommuneforeningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én Venstreliste Stk. 6 Mellemmer er af VU kan ikke deltage i opstilling både af en Vestreliste og af en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening. 

§11 Kredsbestyrelsen.  Der nedsættes en kredsbestyrelse for opstillingskredsen. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og selvstændigt regnskab. Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling.

 § 12 Opgaver og ansvar.  Kandidatbestyrelsens opgaver og ansvar er: - Opstilling af folketingskandidat - Kampagner forud for folketingsvalg - Bistand til folketingskandidaten mellem valg - Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger. 

§13 Bestyrelsen.  Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Bestyrelsernes størrelse fastsættes af kommuneforeningens generalforsamling. Stk. 2 Bestyrelsen vælges på kommuneforeningens generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig med ad hoc medlemmer efterbehov – ad hoc medlemmer er uden stemmeret. Stk. 3 Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU- forening i opstillingskredsen. Stk. 4 Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg. Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig senest hver år i april. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

 § 14 Økonomi.  Kandidat bestyrelsens arbejde finansieres ved et årlig beløb fra kommuneforeningen, der mindst svare til ¾ af kontingentet til landsorganisationen. Stk. 2 Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent. Stk. 3 Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlingen i kommuneforeningen. Stk. 4 Revision af regnskabet udføres af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling.

§ 15 opstilling af folketingskandidat.  Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg. Stk. 2 Opstilling er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvor i der er nomineret. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge Stk. 3 Der skal mindst opstilles en kandidat i opstillingskredsen Stk. 4 Kandidaten er berettiget til at arbejde og føre valgkamp i hele storkredsen. Stk. 5 Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet en kandidat af kandidatbestyrelsen, overtager regionsbestyrelsen ansvaret for opstilling af en kandidat i opstillingskredsen. Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøder. Indkaldelsen til opstillingsmøder sker med minimum 14 dages varsel. Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen. Stk. 7 Regionsbestyrelsen foretager anmeldelse af kandidaten til valg myndigheden. Afstemningsregler

§16 Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt. Stk. 2 Ved person afstemninger – ved opstilling af kandidat til folketings og spidskandidat til kommunale valg gælder reglen om absolut flertal (halvdelen af de afgivne stemmer). Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Ved afstemninger, hvor der skal indplaceres flere kandidater kan prioriteringsmetoden eller andre afstemningsmetoder benyttes. Stk. 3 Skriftlige forslag og afstemning: Alle formands- og næstformandsvalg og kandidatvalg skal forgå efter skriftlige forslag og foregå ved skriftlige afstemning, når mere end en person erklærer sig villig til at modtage valg. Ved alle andre valg skal skriftlige afstemning foretages, når en femtedel af de mødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller når dirigenten beslutter dette. Stk.4 Formandsvalg gælder for 1 år. Frit valgs medlemmer vælges for 2 år. Alle andre valg gælder for 1 år. Stk. 5 Valg af revisorer gælder for 1 år. Stk. 6 En generalforsamling eller kandidatbestyrelse kan beslutte at benytte urafstemning ved opstilling efter §17, 22 og 27 i landsorganisationen vedtægter. Ved urafstemning gælder bestemmelserne i §14 stk. 1 § 22 stk. 6 og §27 stk. 7 i landsorganisations vedtægter. 

 §17 Medlemmer af venstres Ungdom Medlemmer af Venstre Ungdom, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i venstres organisationer ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en lokalforening, eller ved en tilmelding fra VU´s sekretariat til Venstres sekretariat. Ekstra ordinær generalforsamling 

§ 18 Ekstraordinært generalforsamling holdes, når formanden, en tredjedel af bestyrelsen eller en fjerdedel af antal stemmeberettigede ved den seneste  medlemsopgørelse pr. 31 december fremsætter skriftlig anmodning herom. Stk. 2 Anmodningen tilgår formanden, som skal indkalde til ekstra ordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodning er modtaget. VU og LOF Repræsentation i bestyrelser

 § 19. Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder Venstres bestyrelser, har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2 Venstres ungdom og LOF´s repræsentanter i venstres bestyrelse og udvalg skal have bopæl i kommunen. Stk. 3 Det er en forudsætning for VUs repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i en lokalforening. Stk. 4 Der er en forudsætning for LOF´s repræsentation at den valgte repræsentant er medlem af en lokalforening. Regnskabsår og tegningsret 

§20 Regnskabsåret er kalenderåret 

§21 tegningsret .Kommuneforeningen forpligtes ved retshandler af kommuneforeningens formand og kommuneforeningens kasserer i forening eller i henhold til fuldmagt fra organisationens bestyrelse. Stk. 2 Den økonomiske forvaltning af foreningen, er forretningsudvalget, og skal ses som foreningens økonomiudvalg. Ikrafttræden 

§22 Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet. Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 18. marts 2019 Stk. 2 Kommuneforenings er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold der træffes på Venstres Landsmøder Stk. 3 Foreningen er endvidere forpligtet af fællesbestemmelser i Venstres vedtægter, §§ 42-50, samt §§ 51 og 52. I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende